technicrs >> Kosiarki
JAK WYBRA? KOSIARK? ?

Podstawowe kryterium jakim powinni?my si? kierowa? przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki b?dzie ni? koszony.

Szeroka gama dost?pnych kosiarek pozwala dobra? kosiark? do ka?dej powierzchni trawnika tak, by koszenie by?o przyjemno?ci?. Niewielkie powierzchnie ( od 100 do 700m2) polecamy kosi? kosiark? bez nap?du, przy wi?kszych powierzchniach (od 700 do 1500m2) polecamy zakup kosiarki samobie?nej. Do koszenia trawnikw przekraczaj?cych 1500 m2 polecamy kosiarki traktorowe.

Jaka szeroko???
Dost?pne kosiarki posiadaj? szeroko?? ci?cia w zakresie od 41cm do 61cm. Pami?tajmy o tym, ?e czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szeroko?ci ci?cia no?a kosiarki.

Z koszem czy bez?
Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m2 pozyskujemy oko?o 2 ton ?ci?tej trawy! Zbieranie pokosu umo?liwia kosz umieszczony z ty?u kosiarki. Pojemno?? kosza dostosowana jest do szeroko?ci ci?cia.
Po zdj?ciu kosza zamontowana nad nim klapa pe?ni funkcje deflektora, ktry za kosiark? uk?ada pokos w rwnych pryzmach u?atwiaj?cych szybkie uprz?tniecie.
W ofercie znajduj? si? rwnie? kosiarka z wyrzutem bocznym.

A mo?e kosiarki z mulczowaniem?
Alternatyw? dla zbierania ?ci?tej trawy jest mulczowanie. Podczas mulczowania redukujemy lub ograniczamy powstawanie bioodpadu jakim jest ?ci?ta trawa. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegaj?cy na rozdrobnieniu ?ci?tej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzi?ki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - szybko ulega ona rozk?adowi dostarczaj?c substancji pokarmowych.

Jak piel?gnowa? traw??
Jednorazowo nie mo?na ?cina? wi?cej ni? 1/3 wysoko?ci trawy. Zaleca si? tak?e ?cinanie trawy nie wi?cej ni? o 2cm, najlepiej jednak od 1 do 1,5cm, gdy? krtsze ?cinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu.
Nie nale?y kosi? mokrej trawy.
Nale?y zawsze ci?? ostrymi no?ami i ostrzy? je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.