technicrs >> Agregaty pr?dotwrcze

W grupie agregatw pr?dotwrczych z silnikami benzynowymi znajduj? si? agregaty: HONDA, belgijskiego EUROPOWERA oraz generatory serii EA. Generatory wyst?puj? w wersjach jednofazowych i trjfazowych, niewyciszonych i wyciszonych, z modu?ami spawalniczymi, a tak?e z automatycznym startem realizowanym przez uk?ad automatyki.

Agregaty jednofazowe - turystyczne i do elektroniki wyposa?one s? w stabilizatory napi?cia umo?liwiaj?ce bezawaryjne zasilanie dbiornikw czu?ych na jako?? pr?du zasilania tj. telewizory LCD, laptopy, wzmacniacze itp. Agregaty do elektronarz?dzi nie posiadaj? stabilizacji napi?cia. Przeznaczone s? do zasilania m.in.: wiertarek, m?otw elektrycznych, szlifierek itp.

Agregaty trjfazowe - dost?pne s? w dwch wersjach: wyciszonych i niewyciszonych. D?wi?koch?onne obudowy w wersjach wyciszonych znacznie obni?aj? g?o?no?? pracy urz?dzenia. Chroni? tak?e agregat przed szkodliwym dzia?aniem warunkw atmosferycznych tj. wiatr, deszcz czy ?nieg dzi?ki czemu ganeratory mog? pracowa? na "wolnym powietrzu". Obudowa umo?liwia tak?e zabudow? agregatu na przyczepach dzi?ki czemu dost?pne s? wersje mobilne. Wersje niewyciszone to typowe agregaty w ramach, ktre ze wzgl?du na stosunkowo ma?y ci??ar traktowane s? jako agregaty przeno?ne. Agregaty trjfazowe wyst?puj? rwnie? w wersjach z uk?adami automatyk oraz uk?adami stabilizuj?cymi napi?cie wyj?ciowe (z tzw. AVR-ami).

Agregaty spawalnicze - wyposa?one w modu? spawalniczy umo?liwiaj? skuteczne spawanie pr?dem od 200A do 300A w 35% cyklu spawania. Maksymalne przekroje elektrod wynosz? od 4 do 6 mm. Generatory spawalniczne posiadaj? tak?e wyj?cia jednofazowe i trjfazowe dzi?ki czemu mo?liwe jest zasilanie elektronarz?dzi, narz?dzi elektrycznych.

Automatyka - gwarantuje samoczynne uruchomienie agregatu podczas zaniku napi?cia w sieci oraz wy??czenie podczas powrotu napi?cia.

Sprawd? nasz? ofert? na agregaty pr?dotwrcze: