technicrs >> Od?nie?arki
JAK WYBRA? ODPOWIEDNI? OD?NIE?ARK? ?

Podstawowe kryterium jakim powinni?my si? kierowa? przy zakupie od?nie?arki to ilo?? ?niegu i miejsce pracy urz?dzenia.

Od?nie?arki mini (kompaktowe)
Kompaktowe od?nie?arki s? najlepszym wyborem wsz?dzie tam, gdzie drogi dojazdowe i chodniki przy domu wymagaj? szybkiego i dok?adnego od?nie?enia. Najpopularniejszy model marki Honda - HS550 jest w stanie usun?? warstw? ?niegu od 35 do 66 cm wysoko?ci i ma wydajno?? przemieszczenia do 55 ton ?niegu przez godzin? pracy. Zwrotne, o niewielkich wymiarach, w po??czeniu z zastosowan? nowoczesn? technologi? pozwalaj? szybko upora? si? ze ?niegiem. Od?nie?arki kompaktowe spe?niaj? najwy?sze standardy jako?ci i bezpiecze?stwa.

Od?nie?arki profesjonalne - g?siennicowe
Samobie?ne, g?sienicowe od?nie?arki s? wyposa?one w krusz?ce ld przystosowane do ci??kich warunkw pracy cz??ci, regulowany kana? wyrzutowy, przyjazne manetki i prze??czniki sterowania i nap?d do p?ynnej i rwnomiernej kontroli szybko?ci. G?sienicowy uk?ad jezdny zapewnia dobr? przyczepno?? na o?nie?onym ?liskim pod?o?u. Samobie?ne od?nie?arki g?sienicowe s? w stanie przemie?ci? nawet 1 ton? ?niegu na minut?.

Profesjonalne od?nie?arki g?sienicowe s? przeznaczone do intensywnego usuwania ?niegu. Niezb?dne zim? w udro?nieniu dojazdw, alej w parkach, pensjonatach itp. Wyposa?one mog? by? dodatkowo w rozrusznik elektryczny, natomiast w niektrych modelach dla podniesienia komfortu obs?ugi zastosowano elektryczn? regulacj? wyrzutu ?niegu.

Samobie?ne od?nie?arki ko?owe
Samobie?ne ko?owe od?nie?arki zosta?y wyposa?one w solidne opony antypo?lizgowe, ktre eliminuj? konieczno?? stosowania dodatkowych ?a?cuchw. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo modele o szerokim zakresie szeroko?ci od?nie?ania. Przemieszczaj?ca do 55 ton ?niegu na godzin? na odleg?o?? nawet 17 m, maszyna posiada ostre ?ami?ce ld z?by, wgryza si? nawet w zmro?ony ?nieg. Samobie?ne ko?owe od?nie?arki s? w stanie przemie?ci? do 800 kg ?niegu na minut?.